SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

หลักสูตร เทคนิคการปรับปรุงการทำงาน

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีการแข่งขั้นทางธุรกิจกันสูงมาก และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงการช่วงชิงและรักษาฐานลูกค้าไว้เพื่อให้องค์กรอยู่รอดรวมถึงความเป็นหนึ่งเดียวของธุรกิจนั้นๆ จึงทำให้ทุกองค์กรต้องมีการปรับปรุงวิธีการทำงานและกระบวนการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งการปรับปรุงวิธีการทำงานจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายเพื่อให้การการปรับปรุงการทำงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดซึ่งบางองค์กรยังประสบกับปัญหาในเรื่องของปฏิบัติงานของพนักงานที่ยังไม่ปฏิบัติไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่องค์กรได้กำหนดไว้ซึ่งพนักงานฝ่ายปฏิบัติไม่เข้าใจถึงหลักการทำงานที่ทำ และเข้าปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง พนักงานมีอคติต่องานที่ทำ มีความขัดแย้งเกิดขึ้นภายในทีมภายในองค์กร หรือภายในแผนก หากองค์กรของท่านประสบกับปัญหาเหล่านี้หลักสูตร “ เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน...ให้เกิดประสิทธิผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญขององค์กร และทำงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้ตั้งไว้ ในสภาวะการปัจจุบันหากองค์กรไหนที่ไม่มีการปรับปรุงวิธีการทำงานทีดีพอและต่อเนื่อง ก็จะทำให้องค์นั้นประสบกับปัญหาในหลายๆ ด้านและหากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันทีก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงจนยากต่อการแก้ไขได้ ซึ่งก็อาจส่งผลทำให้องค์กรนั้นไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หรือไม่สามารถแข่งขันกับคู่ค้าได้ แต่หากองค์กรไหนที่มีความพร้อมก็จะทำให้องค์นั้นยืนหยัดและดำเนินกิจการได้อย่างมั่นคง และยาวนาน

วันที่และเวลา

4 ธันวาคม 2563

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4760

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: