SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร

  องค์การใดก็ตามที่ได้ครอบครองบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ย่อมทำให้องค์การนั้นได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์การ เพราะความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การขึ้นอยู่กับบุคลากรซึ่งเป็นผู้ผลักดันให้แผนการดำเนินงานทั้งหลายเกิดเป็นรูปธรรมด้วยเหตุนี้การฝึกอบรมจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญเครื่องมือหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานตอบสนองวิสัยทัศน์ เป้าหมายและกลยุทธ์การดำเนินงานขององค์การได้

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

1 ความสำคัญของการบริหารงานฝึกอบรม
2 เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรที่นอกเหนือจากการฝึกอบรม
3 การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร
> การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
> การจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี
> การเขียนโครงการฝึกอบรม
> การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

วันที่และเวลา

26 มีนาคม 2564

สถานที่

โรงแรม my hotel CMYK (ratchada)

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4742

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: