SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP

วัตถุประสงค์
1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP
2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP
3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน
 

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

1. การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) คืออะไร
2. ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของการทำ IDP
3. บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ บทบาทในการจัดทำ IDP
4. การกำหนดเป้าหมายในการจัดทำ IDP
5. ลักษณะที่ดีของ IDP
6. ขั้นตอนการจัดทำ IDP
 การประเมินความสามารถของพนักงาน
 การประชุมร่วมกันระหว่างหัวหน้าและพนักงานเพื่อกำหนดแผน IDP
 การสรุปแผนและการนำไปปฏิบัติ
 การติดตามและประเมินผลตามแผน IDP
7. วิเคราะห์ร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่เป็น (คาดว่าจะเป็น) ปัญหาในการจัดทำแผน IDP และแนวทางการป้องกัน – แก้ไข

วันที่และเวลา

19 กุมภาพันธ์ 2564

สถานที่

my hotel CMYK

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4740

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: