SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

เพิ่มพลังทีมงานด้วยทักษะการโค้ช...ของหัวหน้า

ทักษะการโค้ช สร้างแรงจูงใจและให้กำลังใจไม่ได้เป็นเรื่องที่ทุกคนมีโดยธรรมชาติ ตามความเป็นจริง ไม่น่าเชื่อที่คนทั่วไปแทบไม่มีทักษะเรื่องนี้เลย ดังนั้นการที่ทีมงานจะทำงานได้อย่างมีพลังผลักดัน ผู้นำทีมและสมาชิกจึงต้องฝึกฝนทักษะการโค้ชให้มีติดตัวเป็นปกตินิสัยให้ได้

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างทักษะการให้กำลังใจและสร้างแรงจูงใจ
เพื่อให้เกิดทัศนคติบวกต่อการพูดเชิงโค้ชชิ่ง
เพื่อให้เข้าใจหลักการและวิธีปฏิบัติในการสร้างกำลังใจและโค้ชชิ่งต่อทีมและบุคคลอื่น

สำหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมทักษะการโค้ชชิ่งให้กับตัวเอง

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

เนื้อหาหลักสูตร
 ตรวจสอบทักษะการโค้ชของตนเอง
 การโค้ช การให้คำปรึกษางาน และการปรึกษาปัญหาส่วนตัว (Coach, consult and counsel)
 OJT (On the Job Training) ที่ถูกต้องและได้ผล
 บุคลิกและจิตวิญญาณของโค้ช
 เสริมความเชื่อในการเป็นโค้ชให้ตัวเอง
 ส่งพลังความเชื่อให้กับทีมงาน
 การฟังและการถามเพื่อเข้าให้ถึงปัญหาและจิตใจ
 การกระตุ้น การชม การกดดัน การสร้างแรงผลักดัน
 การปรากฎตัวของโค้ช การแก้ปัญหา และการสร้างความมั่นใจ
 สร้างความตระหนักรู้ในเป้าหมาย และการวางแผน
 การโค้ชด้วยเป้าหมาย
 โค้ชท่ามกลางภาวะวิกฤติ

รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรมทดสอบทักษะการโค้ชของตนเอง
กิจกรรมทดลองการโค้ช /ฝึกทักษะการให้กำลังใจ


วันที่และเวลา

11 ธันวาคม 2561

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4693

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: