SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การแก้ปัญหาและตัดสินใจเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด
ตรงประเด็น การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดหาทางเลือก จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

ประเด็นสำคัญในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
%0

วันที่และเวลา

5 กุมภาพันธ์ 2564

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4750

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: