SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การแก้ปัญหาและตัดสินใจเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด
ตรงประเด็น การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดหาทางเลือก จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาและการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

ประเด็นสำคัญในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
วิธีคิด เพื่อพิชิตปัญหา......คิดให้เป็น...เมื่อพบเห็นปัญหา
 ข้อคิดก่อนคิดแก้ปัญหา....สิ่งที่พึงระวัง ,การกระทำที่พึงหลีกเลี่ยง  วิธีคิดเชิงบวก เพื่อจัดการปัญหา และสถานการณ์ไม่พึงประสงค์  คำถาม...สำคัญกว่า คำตอบ ?
 ผิดที่อะไร ไม่ใช่ผิดที่ใคร … สิ่งที่เห็น ไม่สำคัญเท่าวิธีการมอง  คำถามที่ควรถามเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
 “ที่ทำอยู่นี้..... ดีพอแล้วหรือ?” .....คำถามน่าคิด เพื่อพัฒนาองค์กรและการทำงานร่วมกัน
การจัดการปัญหา และการตัดสินใจ
 มองภาพให้เป็นระบบ....กรอบการจัดการปัญหา
 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า – หน้างาน
 การรายงาน (สถานการณ์ และการจัดการปัญหา)
 วิเคราะห์ปัญหา เพื่อวางแนวทางป้องกันและปฏิบัติในครั้งต่อไป
 ทำอย่างไรเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น....กระบวนการจัดการปัญหา  ตัวอย่างกระบวนการแก้ปัญหารูปแบบต่าง ๆ
 7 ขั้นตอนของการจัดการปัญหา
 การตัดสินใจเพื่อจัดการกับปัญหา
 กฎบางประการสำหรับการตัดสินใจ
 ปัจจัยขัดขวางการตัดสินใจ
 จุดอ่อนที่ทำให้ตัดสินใจพลาด

กรณีศึกษาการตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
การประสานงานที่ดี เพื่อการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

วิทยากร

อาจารย์ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

บุคลากรทุกท่านในองค์กร

วันที่และเวลา

9 ตุลาคม 2562

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4750

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: