SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน

การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในการทำงานที่ร้อนแรงมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นการเป็นหัวหน้างานจึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องมีทั้งบู๊และบุ๋น มีทั้งพระเดชและพระคุณ หลักสูตรนี้จะมุ่งสอนทักษะการเป็นหัวหน้างานด้วยการเสริมภาวะผู้นำที่แท้จริงที่สามารถนำไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์


วัตถุประสงค์ 1. ผู้เข้าอบรมเข้าใจบทบาทและหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานที่เหมาะสม
2. ผู้เข้าอบรมเข้าใจทักษะการสื่อสาร การครองใจคน และการจูงใจคน
3. ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวทางการพัฒนาตัวเองสู่การเป็นผู้นำที่แท้จริง

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

เนื้อหาหลักสูตร
 สร้างจิตวิญญาณของผู้นำ-ให้คำมั่นของผู้นำร่วมกัน
 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ความสำเร็จ
 ทำไมการทำงานเป็นทีมจึงทำให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
 พัฒนา EQ เพิ่มใจแกร่งใจเย็นใจกว้างอย่างผู้นำ
 สมอง+ใจ สองเสาหลักแห่งความเป็นผู้นำ
 ประเภทของผู้ใต้บังคับบัญชา อ่อนโยน VS แข็งกร้าว
 Sense ของผู้นำ จิตวิทยาการเข้าใจคน เส้นทางสู่การเป็นหัวหน้าที่ดีกว่าเก่า
 ลดความขัดแย้งด้วยการบริหารงานแบบมุ่งเน้นเป้าหมาย
 ทักษะการสื่อสารแบบมืออาชีพที่ลดความขัดแย้ง และครองใจคน
 การบังคับบัญชาอย่างมืออาชีพด้วยหลักสมดุล
 ทักษะการโค้ชลูกทีมที่หัวหน้างานต้องทำได้

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ที่ต้องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาทุกประเภท

วันที่และเวลา

6 พฤศจิกายน 2563

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainingbymotiva.com/articledetail.asp?id=4692

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: