SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (อบรม คปอ.)

อบรม คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (อบรม คปอ.)

ได้รับวุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรม ถูกต้องตามกฎหมาย

รายละเอียด หลักสูตร อบรม คปอ. สมัครเข้าอบรม หลักสูตร คปอ.

เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เลขทะเบียนที่ จป. ๕๕ - ๐๐๘ จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

วันที่ 1
08:30 - 08:45 ลงทะเบียน
08:45 - 09:00 ทดสอบก่อนการอบรม
09:00 - 12:15
หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
(ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงาน
และความปลอดภัยนอกงาน
13:15 - 14:45
หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
(ก) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง
15:00 - 16:30
หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
(ก) การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน
(ข) การสำรวจความปลอดภัย

วันที่ 2
09:00 - 16:30
หมวดวิชาที่ 3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน (ต่อ)
(ค) การจัดทำข้อบังคับ คู่มือและมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ง) การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
(จ) การประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(ฉ) การประชุมและการติดตามงาน
16:30 - 17:00
ทดสอบหลังการอบรม และ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วิทยากร

วิทยากร จาก หน่วยฝึกอบรม ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้เข้าอบรมต้องเป็น คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

วันที่และเวลา

วันที่ 22 – 23 พ.ค. 61

สถานที่

โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ (ถ.กิ่งแก้ว)

ค่าลงทะเบียน

2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

พิเศษ สมัคร 5 คนขึ้นไป/รุ่น ลด 10% เหลือ ท่านละ 2,250 บาท

รุ่นอบรม:
มิถุนายน 19 – 20 มิ.ย. 61
กรกฎาคม 17 – 18 ก.ค. 61
สิงหาคม 21 – 22 ส.ค. 61
กันยายน 18 – 19 ก.ย. 61
ตุลาคม 30 – 31 ต.ค. 61
พฤศจิกายน 20 – 21 พ.ย. 61
ธันวาคม 18 – 19 ธ.ค. 61

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainerinthai.com/คณะกรรมการ-คปอ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: