SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (อบรม จป.หัวหน้างาน)

หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (อบรม จป.หัวหน้างาน)

ได้รับวุฒิบัตรรับรองผ่านการฝึกอบรม ถูกต้องตามกฎหมาย

รายละเอียด หลักสูตร อบรม จป.หัวหน้างาน สมัครเข้าอบรม หลักสูตร จป.หัวหน้างาน


เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด ได้รับอนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เลขทะเบียนที่ จป. 58 - 010 จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

วันที่ 1
08:30 - 08:45 ลงทะเบียน
08:45 - 09:00 ทดสอบก่อนการอบรม
09:00 - 12:15
หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่
ของหัวหน้างาน

(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
13:15 - 16:30
หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน ของ กระทรวงแรงงาน
(ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

วันที่ 2
09:00 - 12:15
หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน
(ก) การตรวจความปลอดภัย
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ
13:15 - 16:30
หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย
(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
16:30 - 17:00
ทดสอบหลังการอบรม และ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วิทยากร

วิทยากร จาก หน่วยฝึกอบรม ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

พนักงานระดับหัวหน้างาน ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น Foreman, Supervisor, หัวหน้าแผนก

วันที่และเวลา

วันที่ 3 – 4 พ.ค. 61

สถานที่

ศูนย์ฝึกอบรม เทรนเนอร อิน ไทย (ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30)

ค่าลงทะเบียน

2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promotion

พิเศษ สมัคร 5 คนขึ้นไป/รุ่น ลด 10% เหลือ ท่านละ 2,250 บาท


รุ่นอบรม
พฤษภาคม 24 – 25 พ.ค. 61
มิถุนายน 14 – 15 มิ.ย. 61
กรกฎาคม 2 – 3 ก.ค. , 25 – 26 ก.ค. 61
สิงหาคม 14 – 15 ส.ค. 61
กันยายน 4 – 5 ก.ย. 61 , 25 – 26 ก.ย. 61
ตุลาคม 15 – 16 ต.ค. 61
พฤศจิกายน 5 – 6 พ.ย. 61, 27 – 28 พ.ย. 61
ธันวาคม 17 – 18 ธ.ค. 61

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.trainerinthai.com/จปหัวหน้างาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: