SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

รับจัดอบรม In - house

วิสัยทัศน์ (Vision)
การปรับตัวและการพัฒนาให้พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในยุคศตวรรษที่ 21 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี จะเป็นเกราะกำบังให้กับธุรกิจและบุคลากรสามารถดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ
(Adaptability and Development under global dynamic changes in the 21st century are the challenges of organizations and their people to become the winner at the end of the day.)

พันธกิจ (Mission)
พัฒนาความพร้อมของบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยความรับผิดชอบประดุจหุ้นส่วนทางธุรกิจ มุ่งมั่นสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มของผลลัพธ์ในเชิงปฏิบัติ ตระหนักถึงการมีความคิดริเริ่ม ความกระตือรือร้น และความเป็นผู้นำเพื่อเป้าประสงค์ของการพัฒนาศักยภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลง รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ
• Responsible to develop people under dynamic changes as a strategic partner
• Intentionally create learning activities for value-added results practically
• Focus on initiative, proactive and leading competency
• Realize in social responsibility

ปณิธานการให้บริการ (Determination)
เน้นหลักสูตรแห่งคุณภาพ โดยจัดทำขึ้นเฉพาะ (Customized) และเป็นที่ปรึกษาประดุจหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ผู้เข้าสัมมนาต้องได้รับความรู้หลากหลายจากประสบการณ์จริง ดังนั้น ทุกหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดให้ลูกค้าทุกราย จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะแก่การนำไปใช้งานได้จริงตามลักษณะธุรกิจของลูกค้า แม้แต่หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป (Public course) วิทยากรก็จะปรับเปลี่ยนโดยยกตัวอย่างที่ตรงกับปัญหาจริงของลูกค้า
Focus on customized training courses with quality guarantee to ultimately satisfy customers’ needs.

บริการหลัก (Core Services)
1. การอบรมสัมมนา (Training Seminar) : Public และ In-house
2. ที่ปรึกษาธุรกิจ (Business Consultancy) โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development) การขาย (Sales) การบริการ (Services) รวมถึง การให้บริการทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

หลักสูตรการอบรมสัมมนา (Training Courses)
1. หลักสูตรการบริการ (Services)
2. หลักสูตรการขาย (Sales)
3. หลักสูตรการตลาด (Marketing)
4. หลักสูตรการจัดการและการพัฒนาพนักงาน (Management and HR Development)
5. หลักสูตรการพัฒนาองค์กร (Organization Development)
6. กิจกรรม Walk Rally

ตัวอย่างหลักสูตร (Interesting Courses)
1. หลักสูตรการขาย และ การตลาด (Selling and Marketing)
• การสร้างและพัฒนาทีมขายอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Sales Team : Building and Developing)
• การวางแผนการขาย (Sales Road-mapping)
• เทคนิคการขายกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ (Selling Techniques for Dynamic Customers)
• การเจรจาต่อรองอย่างพลิกสถานการณ์ (Effective Negotiation Skills)
• การขายสำหรับพนักงานขายมือใหม่ (Selling Skills and Techniques for New Sales Reps)
• เทคนิคการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการขายอย่างได้ผล (Effective Product/ Sales Presentation Techniques)
• ทักษะการจัดการข้อโต้แย้ง การเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างได้ผล (Effective handling objections, negotiation and sales closing Skills)
• การขายผ่านโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Tele-Selling)
• เทคนิคการบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management)
• การจัดทำแผนการตลาดยุคใหม่ (Modern Marketing Plan)
• เทคนิคการเข้าถึงลูกค้าด้วยการสื่อสารทางการตลาดครบวงจร (Customer Accessibility with Integrated Marketing Communication, IMC)
• กลยุทธ์การตลาดยุคดิจิตอล (Digital Marketing Strategy)

2. หลักสูตรการบริการ (Services)
• เทคนิคการให้บริการให้โดนใจลูกค้า (Services Techniques to Customers’ Heart)
• จิตสำนึกการให้บริการด้วยใจ (Service Mind)
• การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า จนลูกค้าไม่หนี (Customer Relationship Management, CRM)
• การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบ (Customer Complaint Management)
• Professional Call Center

3. หลักสูตรการจัดการ & พัฒนาพนักงาน (Management and HR Development)
• การบริหารคนให้ได้คนเก่งและคนดี (Talent Management: A Challenging Approach)
• หัวหน้าที่ลูกน้องและบริษัทต้องการ (Supervisor/ Manager: A Role Model)
• ทักษะการบริหารงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Managerial Skills for New Generation Managers)
• การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน (Efficiency Development)
• การสอนงานและการประเมินผลงาน (Performance Coaching and Appraisal)
• การสื่อสารและการประสานงาน (Communication and Cooperation)
• การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
4. กิจกรรม Walk Rally หรือ Company Outing
• การสื่อสารและการประสานงาน (Communication and Cooperation)
• การสร้างทีมงาน (Team Building)
• ทัศนคติความเป็นเจ้าของธุรกิจ (Sense of ownership)

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด
โทรศัพท์: 02-615-4499, 02-615-4477-8
แฟกซ์: 02-615-4479 Hotline: 086-3183151-2
เวปไซด์: www.hipotraining.co.th
อีเมล์: hipotraining@gmail.com
ไอดี ไลน์: hipotraining
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/HIPOtraining

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://hipotraining.co.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: