SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลัง ด้วยภาระงานและการบริหารกำลังคน

- ทำอย่างไรจะรู้ว่างานหนึ่งใดต้องใช้คนกี่คนจะใช้วิธีใดดี
- วิธีการคำนวณอัตรากำลัง (Headcount) แบบใดที่รับกันได้ทั้งฝั่งสำนักงานและโรงงานคือวิธีใด
- ไปอบรมมาหลายคอร์ส ไม่มีแบบฟอร์มเอกสารวิเคราะห์ และคำนวณที่นำไปใช้ได้จริงแจกให้ และไม่ละเอียดพอ
- ไปเรียนวิธีรวบรวมข้อมูลภาระงานมา แต่เอาเข้าจริงรวบรวมไม่ถูก วิเคราะห์ยังไม่ได้
- บริหารกำลังคนไม่ค่อยถูกเมื่อรู้แล้วว่าคนขาดหรือคนเกิน ต้องทำอย่างไรดี

**เปิดอบรมในวันศุกร์และวันเสาร์ที่ 6-7 ธันวาคม 2562 (หลักสูตร 2 วัน) สถานที่ โรงแรมอะไรซ์ - ถ.สุขุมวิท 26

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

หัวข้อเรียนรู้ - 2วัน :

+ แชร์ปัญหาการบริหารกำลังคนในองค์กรของท่าน
- ทำไมเราต้องรู้ให้ได้ว่างานต้องการกำลังคน (Headcount)เท่าไร
- เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานนั้นต้องใช้กำลังคนเท่าใด
- วิธีระบุจำนวนคนที่ต้องใช้ในแต่ละหน่วยงาน
+ ลงลึกเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลัง (Workforce Analysis)
- การวิเคราะห์อัตรากำลังคืออะไร
- ความจำเป็นของการวิเคราะห์อัตรากำลัง และบริหารกำลังคนขององค์กร
- รูปแบบที่หลากหลายของการวิเคราะห์อัตรากำลัง
> การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ
> การวิเคราะห์อัตรากำลังด้วยวิธีการเชิงปริมาณ
>Workshop :เราจะระบุกำลังคนด้วยวิธีการใดได้บ้าง
+ เทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน (Workload)
-ภาระงาน (Workload)และการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานคืออะไร
- ส่วนประกอบของภาระงาน
- แหล่งข้อมูลสำหรับการรวบรวมภาระงาน
- ขั้นตอนการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงานเป็นอย่างไร
- สูตรการคำนวณอัตรากำลังตามภาระงาน
- ฝึกปฏิบัติ : จัดทำสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กรและเลือกใช้สูตรตามแนวที่เหมาะสม
- เหตุที่การวิเคราะห์ภาระงานได้รับความนิยม
+ จัดทำสูตรการคำนวณอัตรากำลังขององค์กรของท่าน
- คำนวณระยะเวลาทำงานของพนักงานต่อคนต่อปี
- สูตรคำนวณอัตรากำลังขององค์กร
- ฝึกปฏิบัติ : กำหนดParameterของสูตรคำนวณอัตรากำลัง พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร
+ ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการวิเคราะห์อัตรากำลังตามภาระงาน
- ข้อมูลงานที่แต่ละหน่วยงาน (แผนก/ฝ่าย) ต้องทำ
- ฝึกปฏิบัติ : ระบุงานที่หน่วยงานต้องดำเนินการตามแบบฟอร์ม พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร
- ข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน
>Work Instructionขององค์กร>Chartต่างๆ ที่หน่วยงานจัดทำไว้
- ข้อมูลระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน
- ข้อมูลปริมาณงาน
- ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงานพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ
+ แนวทางการจัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
- การใช้สัญลักษณ์ในการจัดทำข้อมูลภาระงาน
- แนวทางการระบุระยะเวลาการทำงานในแต่ละขั้นตอน
- แนวทางการระบุข้อมูลปริมาณงาน
- ฝึกปฏิบัติ : จัดทำข้อมูลภาระงาน (Workload Data Sheet) ของแต่ละหน่วยงานพร้อมคำแนะนำจากวิทยากร
- ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อไปวิเคราะห์ภาระงานพร้อมวิทยากรให้คำแนะนำ
- ฝึกปฏิบัติการ : จัดทำข้อมูลในแบบวิเคราะห์ภาระงาน และวิทยากรให้คำแนะนำ
+ ปัญหาที่มักพบในการรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ภาระงานและแนวทางการแก้ไขจากประสบการณ์ของวิทยากร
+ ความจำเป็นในการกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคน (Workforce Management Policy)
- กรณีศึกษานโยบายบริหารกำลังคน และฝึกปฏิบัติการ
+ การกำหนดนโยบายการบริหารกำลังคนและแนวปฏิบัติของฝ่ายทรัพยากรบุคคลในการบริหารกำลังคน (Workforce Management Solution)
กรณี
- จำนวนคนน้อยกว่าที่คาดการณ์ (Workforce Shortage)
-จำนวนคนเกินกว่าคาดการณ์ (Workforce Surplus)
- Workshop :มาตรการขององค์กรกรณี
> Workforce Shortage
> Workforce Surplus
ถาม-ตอบประเด็น ปัญหา
+ สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และบริหารกำลังคนและการนำไปใช้ในองค์กร

--- จบเนื้อหาการเรียนรู้ 2 วัน ---

**เปิดอบรมในวันศุกร์และวันเสาร์ที่ 6-7 ธันวาคม 2562 (หลักสูตร 2 วัน) สถานที่ โรงแรมอะไรซ์ - ถ.สุขุมวิท 26


สำรองที่นั่งได้ที่ :
คุณสุธาสินี (อ้น) / โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631 อีเมลล์ ptccontactt@gmail.com
หรือดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.thวิทยากร

ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลัง และการออกแบบระบบการ สรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีประสบการณ์ให้ กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผนกำลังคนขององค์กร HR หรือผู้สนใจทั่วไป

Promotion

อัตราค่าอบรม/สัมมนา :
จำนวน 7,800 บาท / ต่อท่าน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 8,346 บาท (นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 8,112 บาท)

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.ptc.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: