SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

การบริหารงานประจำวัน สำหรับหัวหน้างานในสายการผลิต

การบริหารงานประจำวัน (Daily Management) เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหัวหน้างานในไลน์การผลิตเพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผ่านเครื่องมือและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อแสดงสถานะของการทำงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนด และหากมีแนวโน้มหรือสัญญาณจะเกิดปัญหาในงานขึ้น ย่อมเป็นที่คาดหมายว่าหัวหน้างานจะได้เห็น รับรู้และเข้าไปจัดการก่อนจะเกิดปัญหา หรือหากเกิดปัญหาขึ้นก็แก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้อย่างรวดเร็ว

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ


รายละเอียดหัวข้อการเรียนรู้ (Course Outline):

08.30 - 09.00น. ลงทะเบียน
09.00-16.00น. เริ่มการเรียนรู้
+ ทำไมเราต้องบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
+ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายและการบริหารงานประจำวัน
+ แนวคิดการบริหารงานประจำวัน (Daily Management)
+ วงจรการบริหารงานประจำวัน (SDCA)
+ มาตรฐานงาน และPDCA เพื่อการบริหารงานที่มีมาตรฐาน
+ เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน
+ เทคนิคการควบคุมกระบวนการทำงาน
+ จุดควบคุม วิธีควบคุมและการรายงานความผิดปกติ
+ เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน
+ เทคนิคการสรุปผลงานประจำวัน
+ Workshop ประกอบกรณีศึกษาของโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมคำแนะนำจากวิทยากร
+ ถาม-ตอบ เพิ่มเติมระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมกับวิทยากร

16.00น. จบการเรียนรู้

หมายเหตุ: 10.30 - 10.45 น.พักเบรกเช้า
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00 น.
14.30 - 14.45 น. พักเบรกบ่าย

วิธีการเรียนรู้ :
-บรรยายอย่างย่อและซักถาม
-อภิปราย/แลกเปลี่ยนประสบการณ์
-กรณีตัวอย่างพร้อมคำแนะนำ

กลุ่มเป้าหมาย :
· ผู้จัดการฝ่ายผลิต
· หัวหน้างานผ่ายผลิต
· พนักงานฝ่ายผลิตที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า

วิทยากร : อาจารย์ บรรพต เทพฤทธิ์
ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
วิทยากรด้านการเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้าน
■ การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล
■ เครื่องมือแก้ปัญหาคุณภาพ (7 QC Tools)
■ การลดความสูญเสีย 7 ประการ
■ การบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน
■ การบริหารต้นทุน (Cost Management)
■ เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction)
และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

เปิดอบรมในวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา09.00-16.00น. (ลงทะเบียนเวลา 08.30-09.00 น.)
สถานที่โรงแรมจัสมินซิตี้ - ถ.สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ

ค่าบริการอบรม : 3,600.-บาท/ต่อท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,852.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ชำระยอด 3,744.-บาท)

**นิติบุคคลชำระยอดหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย พร้อมหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย**
Special Promotion.!!!มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,400.-บาท!!!

หมายเหตุ :
- ค่าบริการอบรมรวม เอกสารประกอบการฝึกอบรมCertificate of Learningสถานที่ อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวันบุพเฟ่ทางโรงแรม
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจัดอบรมกรณีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 10 ท่าน
-กรณียกเลิกการเข้าสัมมนากรุณาแจ้งล่วงหน้า7วันก่อนวันสัมมนา มิฉะนั้นจะต้องชำระ50% ของราคาค่าสัมมนา

วิธีการชำระเงิน:
1.) โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
ธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่001-9-29392-7
ชื่อบัญชี บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
ส่งPay In Slipและหนังสือรับรองหัก ณ ทีจ่าย (ถ้ามี) ส่งมาที่อีเมลล์ptccontactt@gmail.com
หรือส่งมาที่Line ID : ptccontact
2.) ชำระด้วยเงินสด/เช็คบริษัท สั่งจ่าย บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
(Professional Training and Consultancy Co., Ltd.)
สำรองที่นั่งได้ที่ :
กรอกแบบฟอร์มใบตอบรับ และส่งกลับทางเมลล์ ptccontactt@gmail.comหรือ ไลน์ไอดีptccontact (หลังจากท่านส่งแบบตอบรับแล้ว ท่านจะได้รับใบIn voiceภายใน 1-2 วัน)
ดาวโหลดแบบฟอร์มตอบรับได้ที่ http://www.ptc.in.th

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
=> คุณสุธาสินี (อ้น) เบอร์โทรศัพท์ 089-677-6047, 092-431-6631
อีเมล์ ptccontactt@gmail.com, ptccontactinfo@gmail.com
ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptc.in.th

วิทยากร

อาจารย์ บรรพต เทพฤทธิ์
ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การผลิต) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
วิทยากรด้านการเพิ่มผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้าน
■ การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล
■ เครื่องมือแก้ปัญหาคุณภาพ (7 QC Tools)
■ การลดความสูญเสีย 7 ประการ
■ การบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน
■ การบริหารต้นทุน (Cost Management)
■ เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction)
และหลักสูตรอื่น ๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

- ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- หัวหน้างานผ่ายผลิต
- พนักงานฝ่ายผลิตที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า

Promotion

Special Promotion.!!!มา 3 ท่านขึ้นไป++ รับส่วนลดทันที 200.-บาท/ต่อท่าน ชำระเพียง 3,400.-บาท!!!

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.ptc.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: