SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

กฎหมายธุรกิจ

มุ่งเน้นที่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายธุรกิจที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างถูกกฎหมายและราบรื่น

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

ลักษณะของกฎหมายธุรกิจ
ความจำเป็นในการเรียนรู้กฎหมายธุรกิจ
ผู้มีส่วนได้เสียในการใช้กฎหมายธุรกิจ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฎิบัติตามกฎหมายธุรกิจ
แนวโน้ม/นโยบายของกฎหมายธุรกิจที่มีผลต่อธุรกิจ

วิทยากร

คุณบุญชัย เมธีทัศนีย์
ทนายความ,กรรมการบริหาร, ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำ

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

เจ้าของกิจการ
ผู้บริหารองค์กร
หัวหน้าฝ่าย
ผู้จัดการ
พนักงานทั่วไป

Promotion

สมัครอบรม 2 ท่านขึ้นไป ท่านที่ 3 ลดทันที 50% หรือสมัครเรียน 2 คอร์สขึ้นไป คอร์สที่ 3 ลดทันที 50%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: