SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

หลักสูตร พฤติกรรมบริการเป็นเลิศ(Excellent Service Behavior : ESB)

หลักสูตรพฤติกรรมบริการเป็นเลิศ(ESB)ถือเป็นหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์แบบในการฝึกอบรมแก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ผู้บริหาร ผู้จัดการและพนักงานทุกระดับในองค์กร(Front &Back office)ที่ต้องประสานงาน ร่วมกันหรือติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการโดยตรง เพื่อความเข้าใจตรงกัน มีภาพลักษณ์ผู้นำนักบริการมืออาชีพ เน้น บรรยากาศการฝึกอบรมแบบ Learning by Doing วิเคราะห์กรณีศึกษา พร้อมworkshop ท้าทายความสามารถ สาระสำคัญในการฝึกอบรมสามารถนำไปต่ออยอดพัฒนาโครงการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง(CQI) โครงการ ชุมชนนักปฏิบัติ(COP) สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)หรือระบบบริหารผลงาน(PMS)เพื่อพัฒนาส่วนงาน แผนกงาน พัฒนาระบบสมรรถนะความสามารถ(Competency) พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่ คุณธรรมและจรรยาบรรณ

ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมช่วยปรับทัศนคติ(Attitude) ปลูกฝังจิตสำนึก(Soul)นักบริการมืออาชีพจากภายในใจ สู่การบริการในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานผู้รับบริการได้อย่างตรงใจทันท่วงที ให้ เกียรติเสมือนผู้มาเยือนคนสำคัญ เอาใจเขามาใส่ใจเราดูแลดุจญาติมิตร ผู้ใช้บริการมีความประทับใจอย่างเหนือความ คาดหมาย(Beyond Service) สามารถแก้ไขปัญหาทุกสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงอย่างมีระบบ พร้อมส่งมอบรอยยิ้มให้ ผู้รับบริการอย่างจริงใจเป็นกระบอกเสียงที่ดี มีความภูมิใจกลับมาใช้บริการ(Brand Royalty)อย่างต่อเนื่อง

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

1. บุคลิกภาพการบริการ กิริยา ท่าทาง สง่างาม

2. ปรับเปลี่ยนทัศนคติ(Attitude)การบริการเชิงบวก(Positive Thinking)

3. พฤติกรรมการบริการสู่ความเป็นเลิศเกินความคาดหมาย(Beyond Service Behavior)

4. ทักษะการพูดและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ

5. แก้ไขปัญหาเจรจาต่อรองและขจัดข้อร้องเรียนได้ดี

6. หลักการบริการและวัฒนธรรมการบริการ

วิทยากร

อ.วีย์รฎา กวิณรวีบริรักษ์

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

• ผู้บริหารดูแลด้านงานบริการ พัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์

• ผู้จัดการแผนก

• บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน(Back &Front office)

• ผู้สนใจทั้งภาครัฐและเอกชน

Promotion

ค่าบริการสำหรับภาครัฐสามารถเบิกได้ตามงบประมาณ

.............................................................................

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ออเรียนทอล ฟีนิกซ์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
ลูกค้าสัมพันธ์ : คุณปกรณ์วิชญ์ / คุณตุ๊กตา
อีเมล์: ophconsultant@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :0815875686 ,098-290-0043
Line ID : ophconsultant
http://www.ophconsultant.com

เวลาทำการ : จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00 น.

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.ophconsultant.com/in_house_training/esb/index.php

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: