SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

Maximum Business สำหรับเจ้าของ SME เพิ่มยอดขายด้วย ระบบธุรกิจทะลุเพดาน

Maximum Business เหมาะที่สุดสำหรับกิจการแบบใด

วัถุประสงค์
เรามีความต้องการที่ะสนับสนุนเจ้าของกิจการระดับ SME ให้มีผลประกอบการที่ดีขึ้น เริ่มจากการสร้างสุขภาพการทำงานที่ดีของทีมงาน ให้ทีมงานเติบโตและมีความรู้ความสามารถที่ดีในงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติของกิจการ
1. SME ขนาดกลาง รายได้ 20 ล้านบาทต่อปี หรือมากกว่า
2. พนักงาน 10 - 250 คน
3. เจ้าของกิจการและหัวหน้าทีม มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ

Maximum Business เข้าไปจัดการปัญหาต่างๆ ได้อย่างไร?
ระบบ ที่ออกแบบให้จัดการกับปัญหา วิสัยทัศน์ คน ข้อมูล ปัญหา ระบบการทำงาน การเดินไปข้างหน้า

1.การประชุมประจำสัปดาห์ ที่มีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ The Level 10 Meeting
2.พนักงานในทุกต่ำแหน่งจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากระบบบริหารคน People Model
3.พนักงานจะถูกวางต่ำแหน่งให้ตรงตามความรู้ความสามารถ จากเครื่องมือ Function Description
4.ธุรกิจจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด จาก โมเดลทั้ง 6
5.ระบบการทำงานทุกอย่าง จะกำหนดไว้อย่างชัดเจนทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
6.วิสัยทัศน์องค์กรชัดเจน พนักงานมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
7.มีระบบฐานข้อมูลและการที่วัดผลชัดเจนเที่ยงตรง
8.ปัญหาในองค์กรได้รับการแก้ไขอย่างถาวร
9.มีการติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง
10.มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนในการทำงาน
11.ระบบการทำงานมีการกำหนดและเป็นมาตราฐาน
12.เจ้าของ SME สามารถบริการองค์กรได้อย่างมืออาชีพ

วิทยากร

โคชอัครเดช อุดมปัญญาวิทย์ (Albert)

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

เจ้าของ SME ที่กำลังขยายธุรกิจ กำลังประสบปัญหาดังต่อไปนี้

1.การประชุมใช้เวลานาน และไม่มีประสิทธิภาพ
2.ปัญหาเกี่ยวกับพนักงานที่ไม่ทำงานเต็มความสามารถ
3.ปัญหาในการหาพนักงานที่มีความสามรถ มาทำงานในต่ำแหน่งงานที่เหมาะสม
4.ผิดหวังกับธุรกิจ ธุรกิจเหมือนชนเพดาน และไม่สามารถเติบโตได้อย่างที่หวังไว้
5.ธุรกิจไม่มีระบบทำให้ไม่สามารบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้
6.ธุรกิจไม่มีวิสัยทัศน์ที่จัดเจน ทุกคนในองค์กรไม่รู้เป้าหมายและเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน
7.ไม่มีระบบข้อมูลและไม่สามารถวัดผลการทำงานของพนักงานและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.ปัญหาเกิดขึ้นกับองค์กรบ่อยครั้ง และไม่มีการแก้ปัญหารที่ตรงจุด
9.เป้าหมายที่วางแผนแล้ว ไม่มีการติดตามผลที่เกิดขึ้น
10.ปัญหาที่พนักงานทำซ้ำซ้อน ขาดการชัดเจนในหน้าที่ทำงาน
11.ขาดระบบทำงานที่มีขั้นตอนและมาตราฐานชัดเจน
12.เจ้าของธุรกิจต้องจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Promotion

สอบถามราคาโปโมชั่นพิเศษ ได้ที่เบอร์ 02-117-4820,092-649-4965,094-425-8896

เอกสาร/โบร์ชัวร์หลักสูตร

http://www.maximumpartners.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: