SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

MOTIVA-Motivational Training Institute - สถาบันฝึกอบรมด้วยวิธีการจูงใจ


Offers 100% Customer Satisfaction Training Service in the Human Side of Enterprise.ความสำเร็จสูงสุดขององค์กร … เกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาหลายๆปัจจัยประกอบขององค์กร ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ความพร้อมในการทำงานร่วมกัน สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนความผูกพันในความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น สถาบันฝึกอบรม MTI (Motivational Training Institute) – Motiva Ltd. ได้ดำเนินกิจการด้านบริการ และให้คำปรึกษาด้านการฝึกอบรม เพื่อช่วยพัฒนาบุคลากรขององค์กรภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ ติดต่อกันมา ตั้งแต่พุทธศักราช 2530 สถาบันฝึกอบรม MTI จัดทำแนวทางการสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพิจารณาเลือกและร่วมปรึกษา หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม กับทีมงานของสถาบันฯ เพื่อจัดและปรับหลักสูตร ให้เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมสำหรับองค์กรของท่าน· ก่อนดำเนินการจัดฝึกอบรมทุกครั้ง ทีมวิทยากร จะศึกษาลักษณะงาน , สถานการณ์ปัจจุบัน , นโยบาย , ผลิตภัณฑ์ และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำไปสร้างหลักสูตรให้ เหมาะสมอย่างเฉพาะเจาะจงกับองค์กรของท่าน· ท่านสามารถติดต่อเพื่อปรึกษาหารือโดยตรง กับวิทยากรของสถาบัน ได้ตลอดเวลา· พิเศษสุด !!! หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นลงแล้ว วิทยากรและทีมงานพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาให้ท่านตลอดไป … ฟรี4 กลุ่มหลักสูตร1. กลุ่มหลักสูตร การบริหารและการเป็นผู้นำ2. กลุ่มหลักสูตร การขาย - การบริหารทีมขาย3. กลุ่มหลักสูตร การทำงานอย่างทีมและการสื่อสาร4. กลุ่มหลักสูตร การบริการ และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานการจัดฝึกอบรมมีทั้ง In-house Course และ Public Program เพื่อให้การจัดฝึกอบรมตรงกับความต้องการมากที่สุด กรุณาติดต่อได้โดยตรงที่ 0-2882-7519 , 0-2882-7598
Line : @trainingbymotiva


ประเภทหลักสูตรอบรมที่ให้บริการ:    การบริหารการจัดการ


Public Training ของ MOTIVA-Motivational Training Institute - สถาบันฝึกอบรมด้วยวิธีการจูงใจ

In-house Training ของ MOTIVA-Motivational Training Institute - สถาบันฝึกอบรมด้วยวิธีการจูงใจ