SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

DSmart Training


รับจัดอบรม สัมมนาและที่ปรึกษาด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี เน้นหลักสูตรแห่งคุณภาพ โดยจัดทำขึ้นเฉพาะ (Customized) และเป็นที่ปรึกษาประดุจหุ้นส่วนทางธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ผู้เข้าสัมมนาต้องได้รับความรู้หลากหลายจากประสบการณ์จริง ดังนั้น ทุกหลักสูตรที่บริษัทฯ จัดให้ลูกค้าทุกราย จะมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะแก่การนำไปใช้งานได้จริงตามลักษณะธุรกิจของลูกค้า แม้แต่หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป (Public course) วิทยากรก็จะปรับเปลี่ยนโดยยกตัวอย่างที่ตรงกับปัญหาจริงของลูกค้า


ประเภทหลักสูตรอบรมที่ให้บริการ:    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   คอมพิวเตอร์   คลังสินค้าและจัดซื้อ   คุณภาพและความปลอดภัย   วิศวกรรม   การบริหารการผลิต   เลขานุการและบริหารสำนักงาน   ผู้นำและการพัฒนาตนเอง   การบริหารการจัดการ   บัญชีและการเงิน   บริหารทรัพยากรบุคคล   การขายการตลาด


Public Training ของ DSmart Training

In-house Training ของ DSmart Training