SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


อบรมทางด้าน Exucutive Management Program มีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว


ประเภทหลักสูตรอบรมที่ให้บริการ:    การบริหารการจัดการ   ผู้นำและการพัฒนาตนเอง   การขายการตลาด