SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITBSปัจจุบัน ITBS เปิดอบรมมาเข้าสู่ปีที่ 20 มีผู้ผ่านการอบรม มากกว่า 10,000 คน ได้เข้ามาทำงานในสายอาชีพการค้าและการขนส่ง โดยหลักสูตรภาคปกติสำหรับคนที่ว่างงาน ITBS มีการจัดหางานด้านโลจิสติกส์และได้งานไม่ต่ำกว่า 93% และปัจจุบันนี้ ยังมีความความต้องการแรงงานด้านโลจิสติกส์สูงมาก ท่านใดที่สนใจและอยากรู้เกี่ยวกับธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ท่านสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมกับท่านได้ใน ITBS

หลักสูตร In-house แนะนำ:

หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
หลักสูตรสินค้าอันตราย
หลักสูตรตัวแทนออกของ


ประเภทหลักสูตรอบรมที่ให้บริการ:    การบริหารการจัดการ   บริหารทรัพยากรบุคคล   คลังสินค้าและจัดซื้อ