SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

Human Solution Asia


หลักสูตรอบรมสัมมนาได้รับการออกแบบโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อปรับทัศนคติเชิงบวก (Positive Thinking) นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานที่ดีขึ้น พร้อมทั้งได้รับความรู้ ความเข้าใจ มุมมอง โอกาสการค้า การลงทุนด้านการค้าระหว่างประเทศ การเสริมสร้างกลยุทธ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพในเชิงการแข่งขัน การจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดีเพื่อลดต้นทุน เพิ่มกำไร


ประเภทหลักสูตรอบรมที่ให้บริการ:    การบริหารการจัดการ   ผู้นำและการพัฒนาตนเอง   การขายการตลาด   บริหารทรัพยากรบุคคล   การบริหารการผลิต   คลังสินค้าและจัดซื้อ