SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ stepPlus Training


สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ stepPlus Training

ประเภทธุรกิจ : อบรม สัมมนา ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ
รูปแบบธุรกิจ : ธุรกิจ SME


การให้บริการ:
รับฝึกอบรมสัมมนา ในหัวข้อต่าง ๆ เช่นการขาย การเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวใจ การวางแผนกลยุทธ์ การปิดการขาย การบริหารทีมขาย ซึ่งหัวจ้อการอบรมสัมมนาต่าง ๆ ทางสถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ มีวิทยากรที่ผ่านการรับรองการเป็นวิทยากรจากสถาบันชั้นนำของโลกและมีประสบการณ์ในการทำงานในบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา จึงทำให้การจัดอบรมสัมมนานั้นประกอบไปด้วยองค์ความรู้ที่จะนำมาใช้พัฒนาองค์กรได้ ซึ่งกระบวนการของการออกแบบหลักสูตรการอบรมสัมมนานั้นจะถูกวิเคราะห์จากการค้นคว้าและทำการวิจัยเพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีความพร้อมและตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรมสัมมนา ซึ่งองค์ประกอบในการออกหลักสูตรนั้น เริ่มต้น
1. จากการวิเคราะห์ค้นหาสภาพปัญหาขององค์กร
เป็นขั้นตอนแรกที่ต้องทำก่อนการอบรมสัมมนาคือศึกษาว่าองค์กรนั้น ๆ กำลังเผชิญกับความท้าทายและมีความต้องการที่จะฝึกอบรมสัมมนาเพื่อการ “ปลดล็อค” ความท้าทายที่มีขึ้นในองค์กรนั้น ๆ การวิเคราะห์ ตรวจสภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญที่จะทำให้เข้าใจถึงรูปแบบ ความจำเป็นและความสำคัญในการค้นหาหลักสูตรต่างๆ ที่ต้องใช้ในการอบรมสัมมนา เป็นขั้นตอนที่สถาบันฯ จะทำงานร่วมกับองค์กร จนเปรียบเสมือนว่าองค์กรของท่านคือองค์กรของเรา สถาบันฯ จึงให้ความสำคัญและมีความละเอียดอ่อนที่จะสำรวจเพื่อนำผลมาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป
2. การวิเคราะห์ความต้องการในการอบรม
องค์ประกอบที่สำคัญอีกขั้นตอนคือการวิเคราะห์ถึงความสำคัญ ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของท่านในการจัดฝึกอบรมสัมมนา โดยกระบวนการของสังเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบในขั้นที่หนึ่ง มาวิเคราะห์ร่วมกับองค์กรอย่างพิถีพิถัน จนสามารถนำมาออกแบบเป็นหลักสูตรให้มีความเฉพาะและเหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด
3. ขั้นตอนการจัดอบรมสัมมนา
เป็นรูปแบบของการพัฒนาองค์ความรู้ โดยสถาบัน จะมุ่งเน้นเป็น การอบรมสัมมนาแบบองค์รวม โดยเริ่มต้นตั้งแต่ จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญโดยตรงกับหลักสูตรนั้น ๆ การดูแลสถานที่ การบริหารจัดการห้องอบรมสัมมนา อุปกรณ์การฝึกอบรมที่มีความทันสมัย ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ถูกพัฒนาทักษะด้านการให้บริการเป็นอย่างดีให้กับทุกองค์กรในฐานะที่ “คุณคือคนสำคัญ”
4. การวัดประเมินผล
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการอบรมสัมมนา โดยการวัดประเมินผลนั้นจะจัดทำในทุกมิติขององค์ความรู้ ทำการวัดประเมินผลแบบ 360 องศา เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ ซึ่งจากผลการวิเคราะห์นี้ยังสามารถที่จะจัดทำอย่างต่อเนื่องทำให้มีมิติของการพัฒนาศักยภาพของทีมงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยการฝึกอบรมสัมมนานั้นมีทั้งในรูปแบบการอบรมสัมมนาภายในองค์กร หรือ In-House Training และการอบรมสัมมนาภายนอกองค์กรหรือที่เรียกว่า Public Training ซึ่งหลักสูตรที่อบรมนั้นสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ดังต่อไปนี้

• หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนาลิขสิทธิ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
หลักสูตรการเพิ่มยอดขาย ที่เป็นระบบในการขาย:
o Miller Heiman’s Strategic Selling Program
o Miller Heiman Conceptual SellingTM Program
o Miller Heiman-Strategic Selling, Conceptual Selling, Large Account Management Process (LAMP)
หลักสูตรลิขสิทธิ์เรื่องการเจรจาต่อรอง:
o SAB Negotiation- Negotiation Skills

• หมวดหลักสูตรการอบรมสัมมนาการขายและการตลาด
o 8 ขั้นตอนการเป็นนักขายมืออาชีพ 8 Steps of Professional Selling Skills
o เทคนิคการขายชั้นสูง Advance Modern Sales
o เทคนิคการขายหน้าร้านสำหรับที่ปรึกษาการขาย Retails Selling Techniques
o เทคนิคการปิดการขาย Closing The Sales Strategies
o เทคนิคการเข้าติดต่อเข้าพบลูกค้า Effective Sales Calls
o ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ Presentation Skills for Success
o เทคนิคการตลาด – เพื่อเจาะหน่วยงานของรัฐ (Marketing Approach for Government Sector)
o สุดยอดเทคนิคการขายหน้างาน Booth & Shop Selling Techniques
o สร้างนักขายให้เป็นมืออาชีพในงานขาย ฉบับ ปฏิบัติการ Professional Selling Skills for Excellent Performance
o หลักสูตร นักขายป้ายแดง Professional Selling Skills: Back to the basic
o หลักสูตร ปลุกพลังความคิด พิชิตใจลูกค้า Sales Motivation and Ehtical Approach Techniques
o หลักสูตร ทะลุเป้าขาย ง่ายนิดเดียว Top Performance Selling Skills
o หลักสูตร การบริหารลูกค้าคนสำคัญ Key Account Management
o หลักสูตร พัฒนาความเป็นเลิศในงานขายทางโทรศัพท์ ฉบับ เน้นปฏิบัติการ Tele-Selling Skills for Excellent Performance
o การตลาดและการขาย เชิงรุก Dynamic Sales & Marketing Strategies

• หมวดหลักสูตรการอบรมสัมมนาภาวะผู้นำ และ การบริหารจัดการ
o ผู้จัดการอัจฉริยะ The Super Manager
o หัวหน้างาน The Smart Supervisor
o ภาวะผู้นำและการบริหารอย่างมืออาชีพ The Supervisor Skills
o การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหารเชิงรุกยุคใหม่ Strategic Mindset for New ERA Proactive Leader
o การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อ ความเป็นเลิศทางธุรกิจ Business Strategic Planning
o กระตุกต่อมความคิดสร้างสรรค์ Think Out of the Box
o เปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า Change and Conflict Management
o การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ Problem Solving and Decision Making Work Shop
o เทคนิคการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ Effective Communication
o การโค้ชงาน เพื่อความสำเร็จของทีมงาน Effective Coaching for Great Team
o การคิดเชิงวิเคราะห์ Analytically Thinking
o สร้างผู้นำให้เป็นผู้นำอัจฉริยะ Genius Leadership –Workshop
o ผู้จัดการเชิงรุกเพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ Dynamic Manager for Economic Crisis)
o ผู้จัดการ 360 องศา Mastering Manager Models
o จิตวิทยาด้านการบริหารงานอย่างมืออาชีพ Professional Managerial Skills
o การเตรียมตัว เพื่อเป็นวิทยากรเชิงรุก Dynamic Train Trainer – WorkShop
o สุดยอดการนำเสนอผลงาน ให้โดนใจเจ้านาย Effective Presentation Skills for Team
o การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสาร Effective Teamwork and Communication
o เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ Creative Thinking Techniques
o เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห์ Analytical Thinking Techniques : Workshop
o การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management (SCM)
o ดัชนีชี้วัดผลงาน Key Performance Indicator: KPI เน้นการปฏิบัติ : Work Shop
o การบริหารเวลาเชิงรุกเพื่อเพิ่มยอดขาย Dynamic Time Management for Sales
o การสร้างทีมงาน Professional Organizational Development: POD (Work Rally Team Building)
o สุดยอดเทคนิคการขายเชิงรุก อย่างนักขายมืออาชีพ How To Win Customer Like Professional
o พัฒนาบทบาทและหน้าที่ในการทำงานแบบ Team Work
o การเพิ่มศักยภาพการพูดและการปรากฏตัวต่อสาธารณชน Speech Power Program

• หมวดหลักสูตรการอบรมสัมมนาการเจรจาต่อรอง
o เทคนิคการเจรจาต่อรอง Negotiation Strategy for Win Win
o จิตวิทยาและวาทศิลป์การโน้มน้าวใจThe Power of Persuasion
o ปลุกพนักงานให้มีหัวใจเป็นนักเจรจาต่อรอง Professional Negotiation Strategies-Workshop
o การเจรจาต่อรอง เพื่อได้ใจได้งาน Negotiation for Success

• หมวดหลักสูตรการอบรมสัมมนาการให้บริการ
o การบริการเป็นเลิศ Service Excellent
o เทคนิคการบริการเชิงรุก เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนทางธุรกิจ Dynamic Excellent Service Mind
o เทคนิคการให้บริการทางโทรศัพท์ เน้นปฏิบัติการ Call Center Skills for Excellent Performance
o เทคนิคการปฏิสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ Effective Interaction Personality
o การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relation Management
o พลิกอารมณ์โกรธของลูกค้าได้อย่างไร? ให้เป็นความพึงพอใจ Effective Customer Complaint Management ECCM
o การสร้างประสบการณ์และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
Customer Relation Management : CRM


ประเภทหลักสูตรอบรมที่ให้บริการ:    การบริหารการจัดการ   ผู้นำและการพัฒนาตนเอง   การขายการตลาด   บริหารทรัพยากรบุคคล   บัญชีและการเงิน   เลขานุการและบริหารสำนักงาน   การบริหารการผลิต   คลังสินค้าและจัดซื้อ