SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้บริการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กร ทั้งในรูปแบบ In – house Training ที่ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ โดยวิเคราะห์ความจำเป็น (Needs) และความต้องการขององค์กร หรือหน่วยงานต่างๆของผู้ขอรับบริการ เพื่อให้ได้หลักสูตร และวิธีการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์ หรือแผนพัฒนาองค์กร มุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิผลในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และ ศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม นอกจากนี้ ศูนย์วิทยบริการ ยังมีบริการหลักสูตรอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป (Public Training) ให้บริการจำนวนมาก
นอกจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กรแล้ว ศูนย์วิทยบริการยังมีบริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการจัดการ บริการจัดศึกษา ดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ บริการด้านการวิจัย สืบค้นข้อมูล และจัดประชุม / นิทรรศการ
บริการ ตลอดจนบริการจัดสอบ ออกแบบทดสอบ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้รับบริการ
สนใจสอบถามรายละเอียด โทร. 0 2954 7300 ต่อ 551, 168

หลักสูตร In-house แนะนำ:

การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดแบบผู้นำ
การจัดทำ Trailing Roadmap บนพื้นฐาน Competency
เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
Career Path และ Succession Planning
การเชื่อมโยงระบบบริหารผลงานกับค่าตอบแทนอย่างมีประสิทธิผล
Talent Management
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและปรับพฤติกรรมพนักงาน
Change Management
Cross Cultural Management
Coaching for Success
Effective Presentation in English
English for Business Communication
การบริหารคุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐานองค์กร (TQA / SEPA / PMQA / ISO..)
การยกระดับมาตรฐานการบริการ
การวางแผนและการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
การบริหารผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง
เทคนิคการวางแผนงานและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
การบริหารความขัดแย้ง
การบริหารโครงการ
การออกแบบและควบคุมกระบวนการ
การวางแผนและบริหารจัดการความรู้ (KM Plan)
การเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในองค์กร
ภาวะผู้นำสำหรับองค์กรยุคใหม่
จิตวิทยาการบริหารและการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
ศิลปะการเป็นหัวหน้างาน
เทคนิคการบริหารงานเชิงรุก
การสอนและแนะนำงานอย่างมีประสิทธิผลสำหรับหัวหน้างาน
ทักษะการควบคุมและติดตามงาน


ประเภทหลักสูตรอบรมที่ให้บริการ:    การบริหารการจัดการ   ผู้นำและการพัฒนาตนเอง   การขายการตลาด   บริหารทรัพยากรบุคคล   เลขานุการและบริหารสำนักงาน   การบริหารการผลิต   วิศวกรรม   คุณภาพและความปลอดภัย   คลังสินค้าและจัดซื้อ   คอมพิวเตอร์   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี