SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด


บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด (KNC Training Center Co., Ltd.) ได้เล็งเห็นปัญหาด้านการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทั้งในแง่ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย ทั้งในชีวิตประจำวัน ทั้งในแง่การดำเนินธุรกิจและการพัฒนาศักยภาพในกระบวนการทำงานของปัจเจกบุคคล เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ยิ่งปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูง เทคนิค วิธีการปฏิบัติและการแข่งขันกันก็ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป ทางเราจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการขึ้นทั้งรูปแบบ Public Training และ In-house Training พร้อมทั้งกิจกรรม Walk Rally เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ-สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนากับเราเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจและศักยภาพของท่านต่อไป.....

บริการของบริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ประกอบด้วย
1. จัดฝึกอบรมและสัมมนา Public Training
2. จัดฝึกอบรมและสัมมนา In-house Training
3. จัดกิจกรรม Walk Rally : Team Building เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
4. บริการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด รับจัดหน้า+จัดรูปเล่มหนังสือทุกประเภท จนเสร็จเป็นรูปเล่ม
5. จำหน่ายหนังสือออนไลน์ประกอบการฝึกอบรมและสัมมนา พร้อมทั้งหนังสือบริหารจัดการ หนังสือกฎหมาย ฯลฯ


ประเภทหลักสูตรอบรมที่ให้บริการ:    ผู้นำและการพัฒนาตนเอง   การบริหารการจัดการ   การขายการตลาด   บริหารทรัพยากรบุคคล   เลขานุการและบริหารสำนักงาน   คลังสินค้าและจัดซื้อ


Public Training ของ บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด