SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

Professional Training and Consultancy


โปรเฟสชั่นแนล แอนด์ คอนซัลแทนซี่ (PTC) ให้บริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร ในหลายด้านได้แก่

In-house Course :

ด้วยที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรจากองค์กรชั้นนำ และการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาที่ตรงกับความต้องการขององค์กร เช่นออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาตาม Competency และเน้นการติดตามผลการฝึกอบรม/พัฒนาและการให้ feedback โดยวิทยากรเพื่อปรับปรุงผลงานและพฤติกรรมการทำงานหนึ่งครั้งภายใน 3 เดือนหลังเข้าอบรม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของท่านได้นำเอาทักษะประสบการณ์ไปใช้งานได้จริง รวมทั้งมีการปรับพฤติกรรมไปเป็นที่พึงประสงค์ โดยเน้นให้บริการด้าน

• การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพ(Professional Employee Development) ตามสมรรถนะหลัก
(Core Competency)และสมรรถนะตามหน้าที่งาน (Functional Competency) โดยเชื่อมโยงเข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้บุคลากรของท่านทำงานได้อย่างมืออาชีพ เปี่ยมด้วยศักยภาพและขีดความสามารถในการทำงานที่สอดคล้องกับ Competency เพื่อรองรับการเติบโตธุรกิจในภาวะการแข่งขันที่เชี่ยวกรากในปัจจุบัน

• การพัฒนาภาวะผู้นำ และทักษะการบริหารคน (Leadership & People Management SkillsDevelopment) ได้แก่
- การพัฒนาภาวะผู้นำของกลุ่มหัวหน้างาน (First Line Supervisor / Supervisory Development Program)
- การพัฒนาภาวะผู้นำกลุ่มผู้จัดการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ (New Manager Development Program)
- การสอนงาน การให้คำปรึกษาและปรับปรุงผลงาน (Work Instruction, Counseling & Performance Improvement) สำหรับหัวหน้างานในสำนักงานและสายการผลิต

Consultant :

เราให้บริการด้านการให้คำปรึกษาสำหรับการออกแบบพัฒนาและปรับปรุงระบบการการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร เน้นในด้านการออกแบบและวางระบบงาน

(1) การออกแบบและปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร (Human Resources Management System)

• แผนกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร (Strategic Human Resources Management)
• ระบบบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)
• ระบบสมรรถนะและการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร Competency Management System ตลอดจนแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan (IDP)
• ระบบเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และระบบกำลังคนทดแทนตำแหน่งสำคัญ (Succession Planning)
• ระบบบริหารผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management System)
• เส้นทางการพัฒนาบุคลกร (Training Roadmap)
• การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Program)
• คำบรรยายลักษณะงาน (Jop Description)

(2) การออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development)

• การวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร (HRD Strategic & Action Plan)
• การบริหารคนเก่ง/พนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management System)
• การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (Competency Development)
• การออกแบบเส้นทางการพัฒนาบุคลากร (People Development Roadmap)
• โปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารและหัวหน้างาน (Leadership & Supervisor Development Program)
• การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล สำหรับกลุ่มคนเก่ง (Talent IDP)
• การออกแบบระบบการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน (Performance Improvement System)

หลักสูตร In-house แนะนำ:

• พัฒนาทักษะการทำงานแบบมืออาชีพเพื่อประสิทธิผลองค์กร
• สร้างลูกน้องให้เป็น High Performer เพื่อผลงานที่เป็นเลิศ
• จัดการและรับมือการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์
• การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
• การสร้างค่านิยมร่วมเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
• การแก้ปัญหาและตัดสินใจสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างาน
• สร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
• การสื่อสารเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิผล (สำหรับเจ้า หน้าที่บริการลูกค้า)
• เครื่องมือบริหารจัดการสมัยใหม่สำหรับผู้จัดการมือใหม่
• การโค้ชงานเพื่อปรับพฤติกรรมไปสู่ผลลัพธ์อันเลิศ
• พัฒนาทักษะเจ้การบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้จัดการรุ่นใหม่
• พัฒนาเจ้าหน้าที่บริการส่วนหน้าเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของ ลูกค้า
• เทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกคนที่ “ใช่” สำหรับหัวหน้างาน
• การจัดทำดัชนีชี้วัดผลงาน
• เทคนิคการนำทีมสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ
• เทคนิคการเป็นพี่เลี้ยงและโค้ชงานสำหรับหัวหน้างาน
• เครื่องมือพัฒนาและปรับปรุงผลงานสำหรับหัวหน้างานและผู้ จัดการ
• การบริหารผลงานสำหรับหัวหน้างาน
• เทคนิคการสอนงานแบบ OJT สำหรับหัวหน้างาน
• จิตวิทยาการจูงใจและสร้างความผูกพันเพื่อขับเคลื่อนผลงานสำหรับหัวหน้างาน
• เทคนิควางแผนกลยุทธ์และเชื่อมโยงไปสู่แผนปฏิบัติการ
บริการอย่างเกินความคาดหมาย
• พัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความเป็นมืออาชีพ
• พลังสรรค์สร้างแห่งการทำงานเป็นทีม
• การวางแผนกำลังคนเพื่อลดต้นทุนและสนองตอบกลยุทธ์ธุรกิจ


ประเภทหลักสูตรอบรมที่ให้บริการ:    การบริหารการจัดการ   ผู้นำและการพัฒนาตนเอง   การขายการตลาด   บริหารทรัพยากรบุคคล   บัญชีและการเงิน   เลขานุการและบริหารสำนักงาน   การบริหารการผลิต   คุณภาพและความปลอดภัย   คลังสินค้าและจัดซื้อ


Public Training ของ Professional Training and Consultancy

In-house Training ของ Professional Training and Consultancy