SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

Be Winning Train and Coach Co.,Ltd.


Company Profile:
Be Winning Train and Coach Co.,Ltd. ก่อตั้งขึ้นจากวิสัยทัศน์ของอาจารย์ ศิริรัตน์ ศิริวรรณ ที่จะนำความรู้และประสบการณ์จากการทำงานขาย บริหาร และฝึกอบรมมานานกว่า 15 ปี มาพัฒนาและปลดปล่อยศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานขององค์กรต่างๆ ให้สามารถใช้ชีวิต และปฏิบัติงานได้อย่างประสบความสำเร็จ

Training:

จากประสบการณ์ในการทำงานในบริษัทฝึกอบรมชั้นนำระดับโลก ทำให้อาจารย์ศิริรัตน์สามารถผสมผสาน Adult Learning Techniques ให้เข้ากับเนื้อหาหลักสูตรทั้งด้าน Leadership, Coaching และ Presentation เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบกรณีศึกษาและกิจกรรมสาธิตที่เข้ากับกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ อาจารย์ศิริรัตน์ เน้นการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการตระหนักรู้ด้วยตนเอง ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานในที่สุด

Coaching:

อาจารย์ศิริรัตน์เป็นโค้ชที่ได้รับการรับรอง (Results Certified Coach) และเป็นสมาชิกของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation) ปัจจุบันเธอเป็นโค้ชให้แก่ผู้บริหารและ Talent ขององค์กรหลายแห่ง เช่น Bayer Thai, GROHE SIAM, Fuji Xerox (Thailand)

หลักสูตร In-house แนะนำ:

Training Programs

- Coaching Program: Individual and Small Group Coaching

- ทักษะการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill)

- การโค้ชเชิงรุก: ปลดล็อคศักยภาพ ปลดล็อคผลการปฏิบัติงาน (Proactive Performance Coaching)

- การบริหารความเครียดและพฤติกรรมที่ใช้อารมณ์

- ให้ Feedback อย่างไรให้ได้ใจและได้งานจากลูกน้อง

- ทักษะการเป็นสุดยอดหัวหน้างานมือทอง (Brilliant Supervisory Skills)

- ทักษะการเป็นผู้นำเชิงรุกสำหรับผู้จัดการและหัวหน้างานมือทอง (Proactive Leadership for Managers and Supervisors)

- การโค้ชเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน สำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ (Performance Coaching for Supervisor and Manager)

- จิตวิทยาการบริหารและจูงใจทีมงานเพื่อผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม

- การพัฒนาวิทยากรมืออาชีพ (Train-the-Trainer)


ประเภทหลักสูตรอบรมที่ให้บริการ:    การบริหารการจัดการ   ผู้นำและการพัฒนาตนเอง   การขายการตลาด   บริหารทรัพยากรบุคคล