SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

List/Grid รายชื่อ สถาบัน ฝึก อบรม ด้าน ผู้นำและการพัฒนาตนเอง

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นองค์การที่เชื่อมั่น สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ และเป็นองค์การแบบอย่างที่ยึดมั่นหลักการเพิ่มผลิตภาพเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จและความเป็นเลิศ

The Impression Training Co., Ltd & The Impression Consultant Co., Ltd.

The Impression Training Co., Ltd & The Impression Consultant Co., Ltd.

   IMPRESSION คือ บริษัทที่ปรึกษาและฝึกอบรม ด้านการพัฒนาบริการ จัดระบบ  สร้างความรู้และเสริมทักษะต่างๆ ขององค์กรให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 10 ปี