SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

List/Grid รายชื่อ สถาบัน ฝึก อบรม ด้าน ผู้นำและการพัฒนาตนเอง

สถาบันฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ

สถาบันฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ

สถาบันฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศสังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้บริการด้านจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกึ่งที่ปรึกษาโดยเน้นการออกแบบหรือดีไซน์หลัดสูตรเฉพาะในองค์กร (Tailored –made)โดยหลัดสูตรการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร มีมากกว่า 50 หลักสูตรซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานประกอบการเดียวกันมีวัฒนธรรมองค์กรเดียวกันจะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการรับการถ่ายทอดจากวิทยากรการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามความ ต้องการ และสภาพปัญหาที่แท้จริงขององค์กร และยังเสริมสร้างบุคลากรในทุกระดับให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงาน นอกจากนี้สถาบันยังให้บริการที่ปรึกษา(Consulting) ด้านการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM/HRD) ในองค์กร ด้านบริหารธุรกิจ เช่น กลยุทธ์ทางตลาดและการขาย การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนายุทธศาสตร์องค์กร เป็นต้น โดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติและผู้มีประสบการณ์โดยตรงมากกว่า 15 ปี ที่สำคัญเน้นการออกแบบ (Design) ที่มีการผสมผสานระหว่างมาตรฐานสากลและปรัชญา แนวคิด วัฒนธรรมแบบไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการปรับเปลี่ยนและเป็นรากฐานที่ดีสู่การพัฒนาองค์กร (Organizational Development) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ต่อไป

บริษัท อินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค จำกัด Innovative network Co., Ltd.

บริษัท อินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค จำกัด Innovative network Co., Ltd.

ฝึกอบรม สัมมนา หลักสูตร ด้าน การบริหาร จัดการ นวัตกรรม การวางแผนกลยุทธ์ งานบุคคล ด้านคุณภาพ และ การบริการ โดย วิทยากร ชั้นนำ นอกจากนี้ ยังมีบริการ ด้าน งานวิจัย การเขียนโปรแกรม และรับทำ สื่่อการสอน

บริษัท สมาร์ท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท สมาร์ท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริการอบรมสัมมนา และเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน

สมาคมสโมสรนักลงทุน

สมาคมสโมสรนักลงทุน

ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนาอย่างมืออาชีพ ครบวงจร

Shining Consult Co., Ltd.

Shining Consult Co., Ltd.

บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด ให้คำปรึกษา ความรู้ธุรกิจ พัฒนาทักษะบุคลากรในองค์กร และจัดอบรม สัมมนา จัดกิจกรรมสร้างเครือข่าย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแก่ธุรกิจ

สถาบันฝึกอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย

สถาบันฝึกอบรม เทรน แอนด์ มีเดีย

ให้บริการหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบครบวงจร ทั้ง Public และ In-house Training ด้วยทีมงานวิทยากร, ที่ปรึกษา, ผู้บริหารในองค์กรต่างๆ ที่เป็นมืออาชีพ มากกว่า 200 ท่าน กับ หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มากกว่า 1,000 หลักสูตร ยืนยันด้วยผลงานลูกค้าอ้างอิง มากกว่า 2,000 องค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน

บริษัทโลจิสติกส์ คลินิค จำกัด

บริษัทโลจิสติกส์ คลินิค จำกัด

โลจิสติกส์ คลีนิค ไทยแลนด์ เป็นสถาบันที่ให้คำปรึกษา จัดทำงานวิจัยและและฝึกอบรมสัมมนาทั้ง Public และ In-house ร่วมถึงการศึกษาดูงานในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

TÜV NORD (Thailand) Ltd.

TÜV NORD (Thailand) Ltd.

TÜV NORD (Thailand) Ltd. ให้บริการด้านการรับรองและออกใบรับรองตามมาตรฐานระบบทั้งใน และนอกประเทศ รวมถึงจัดหลักสูตรฝึกอบรม Public และ In-house มากกว่า 120 หลักสูตร

ซอร์น เอคเพอะทีส

ซอร์น เอคเพอะทีส

เราดำเนินการจัดสอนและอบรมด้านการลงทุน ทั้งทางด้านอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในตลาดหุ้น ทั้งหุ้นในตลาดประเทศไทย SET และการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ US Stock Market รวมไปถึงการลงทุนในตลาดออปชั่นของอเมริกา

The Impression Training Co., Ltd

The Impression Training Co., Ltd

IMPRESSION คือ บริษัทที่ปรึกษาและฝึกอบรม ด้านการพัฒนาบริการ จัดระบบ สร้างความรู้และเสริมทักษะต่างๆ ขององค์กรให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี