SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

List/Grid รายชื่อ สถาบัน ฝึก อบรม ด้าน ผู้นำและการพัฒนาตนเอง

บริษัท ดูยัวร์วิลล์ จำกัด (DoYourWill Co.,Ltd.)

บริษัท ดูยัวร์วิลล์ จำกัด (DoYourWill Co.,Ltd.)

การบรรยายเชิงแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จากการทำงานจริง เนื้อหาสาระที่มาในรูปแบบที่ง่ายต่อการเรียนรู้และได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับแต่ละองค์กร สอดแทรกด้วยกิจกรรม/เกมเพื่อช่วยในการเรียนรู้

Learning.OCCC.Asia

Learning.OCCC.Asia

จัดการฝึกอบรม สัมนาคุณภาพสูง เพื่อการเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริง จัดเพื่อ in house และ Public ..และ หลักสูตรเฉพาะด้านการโค้ชชิ่ง (Coaching) โดยโค้ช ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์การงานบริหารจัดการ

Indie Training - อินดี้ เทรนนิ่ง

Indie Training - อินดี้ เทรนนิ่ง

อินดี้ เทรนนิ่ง ของเราเป็นหนึ่งในการฝึกอบรมที่บริษัทชั้นนำเลือกใช้บริการ วิทยากรของเรามีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในหลักสูตร อีกทั้งสามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท เคเอ็นซี เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

ให้บริการหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้ง Public และ In-house Training ด้วยทีมงานวิทยากรที่เป็นมืออาชีพ

SoftLogic Center

SoftLogic Center

SoftLogic Center สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ให้บริการฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training) และภายนอกองค์กร (Public Training) ประกอบด้วยวิทยากรของสถาบันชั้นแนวหน้าของประเทศที่มีคุณภาพกว่า 100 ท่าน

Professional Training and Consultancy

Professional Training and Consultancy

ให้บริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพ โดดเด่นด้วยการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และบริการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบงาน HR ด้วยวิทยากร/ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จริง

TRIS ACADEMY OF MANAGEMENT

TRIS ACADEMY OF MANAGEMENT

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ให้บริการด้านวิชาการ ทั้งในรูปแบบของการเป็นที่ปรึกษาให้องค์ความรู้ และการจัดฝึกอบรม สัมมนา ในองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภาคเอกชน ราชการ

+++++

+++++

++++++++

AIM Training Co., Ltd.

AIM Training Co., Ltd.

บริษัท เอม เทรนนิ่ง จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือองค์กรธุรกิจ สมาคมและตัวแทนต่างๆ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานขององค์กร รวมถึงการพัฒนาศัยภาพส่วนบุคคล

สถาบันฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ

สถาบันฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ

สถาบันฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศสังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้บริการด้านจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกึ่งที่ปรึกษาโดยเน้นการออกแบบหรือดีไซน์หลัดสูตรเฉพาะในองค์กร (Tailored –made)โดยหลัดสูตรการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร มีมากกว่า 50 หลักสูตรซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานประกอบการเดียวกันมีวัฒนธรรมองค์กรเดียวกันจะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการรับการถ่ายทอดจากวิทยากรการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามความ ต้องการ และสภาพปัญหาที่แท้จริงขององค์กร และยังเสริมสร้างบุคลากรในทุกระดับให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงาน นอกจากนี้สถาบันยังให้บริการที่ปรึกษา(Consulting) ด้านการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM/HRD) ในองค์กร ด้านบริหารธุรกิจ เช่น กลยุทธ์ทางตลาดและการขาย การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนายุทธศาสตร์องค์กร เป็นต้น โดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติและผู้มีประสบการณ์โดยตรงมากกว่า 15 ปี ที่สำคัญเน้นการออกแบบ (Design) ที่มีการผสมผสานระหว่างมาตรฐานสากลและปรัชญา แนวคิด วัฒนธรรมแบบไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการปรับเปลี่ยนและเป็นรากฐานที่ดีสู่การพัฒนาองค์กร (Organizational Development) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ต่อไป