SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

List/Grid รายชื่อ สถาบัน ฝึก อบรม ด้าน คลังสินค้าและจัดซื้อ

สถาบันฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ

สถาบันฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ

สถาบันฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศสังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้บริการด้านจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกึ่งที่ปรึกษาโดยเน้นการออกแบบหรือดีไซน์หลัดสูตรเฉพาะในองค์กร (Tailored –made)โดยหลัดสูตรการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร มีมากกว่า 50 หลักสูตรซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานประกอบการเดียวกันมีวัฒนธรรมองค์กรเดียวกันจะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการรับการถ่ายทอดจากวิทยากรการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามความ ต้องการ และสภาพปัญหาที่แท้จริงขององค์กร และยังเสริมสร้างบุคลากรในทุกระดับให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงาน นอกจากนี้สถาบันยังให้บริการที่ปรึกษา(Consulting) ด้านการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM/HRD) ในองค์กร ด้านบริหารธุรกิจ เช่น กลยุทธ์ทางตลาดและการขาย การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนายุทธศาสตร์องค์กร เป็นต้น โดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติและผู้มีประสบการณ์โดยตรงมากกว่า 15 ปี ที่สำคัญเน้นการออกแบบ (Design) ที่มีการผสมผสานระหว่างมาตรฐานสากลและปรัชญา แนวคิด วัฒนธรรมแบบไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการปรับเปลี่ยนและเป็นรากฐานที่ดีสู่การพัฒนาองค์กร (Organizational Development) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ต่อไป

สมาคมสโมสรนักลงทุน

สมาคมสโมสรนักลงทุน

ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนาอย่างมืออาชีพ ครบวงจร

Shining Consult Co., Ltd.

Shining Consult Co., Ltd.

บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด

บริษัทโลจิสติกส์ คลินิค จำกัด

บริษัทโลจิสติกส์ คลินิค จำกัด

โลจิสติกส์ คลีนิค ไทยแลนด์ เป็นสถาบันที่ให้คำปรึกษา จัดทำงานวิจัยและและฝึกอบรมสัมมนาทั้ง Public และ In-house ร่วมถึงการศึกษาดูงานในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

ซอร์น เอคเพอะทีส

ซอร์น เอคเพอะทีส

เราดำเนินการจัดสอนและอบรมด้านการลงทุน ทั้งทางด้านอสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนในตลาดหุ้น ทั้งหุ้นในตลาดประเทศไทย SET และการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ US Stock Market รวมไปถึงการลงทุนในตลาดออปชั่นของอเมริกา

BizExCenter

BizExCenter

BizExCenter.com โทร. 02 -7229255, 086-4455042 contact@bizexcenter.com

บริษัท แม็กซิมั่ม โพเทนเชียล พาร์ทเนอร์ส จำกัด

บริษัท แม็กซิมั่ม โพเทนเชียล พาร์ทเนอร์ส จำกัด

บริษัทเทรนนิ่งที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้ โดยมีภารกิจสาคัญ คือ การยกระดับนาความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมาสู่สังคม และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตนเองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Claritiv Business Solutions

Claritiv Business Solutions

บริการอบรมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านทักษะเพื่อการบริหารจัดการองค์กร และการประกอบธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการหรือบุคคลต้องการความรู้ด้านการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ

Companies Doctor    http://www.companiesdoctor.com/index.php

Companies Doctor http://www.companiesdoctor.com/index.php

อบรมสัมมนาทั้ง Public และ In House Trainig พร้อมรับเป็นที่ปรึกษาปรับปรุงองค์กรด้วยทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรชั้นนำมามากกว่า 20 ปี เน้นกรณีศึกษาและประสบการณ์จากการทำงานจริงมาปรับใช้งาน

Brainasset

Brainasset

เราจะให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ที่จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรของคุณ เพราะเรารู้ว่าทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่มีค่าและสามารถที่จะสร้างความคิดสร้างสรรค์และกลยุทธ์ที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ