SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

List/Grid รายชื่อ สถาบัน ฝึก อบรม ด้าน คลังสินค้าและจัดซื้อ

DSmart Training

DSmart Training

รับจัดอบรมสัมมนา โดยมีหมวดหมู่หลัก 5 หมวดหมู่ 1. การบริการ 2. การขายและการตลาด 3. หัวหน้างาน / ผู้บริหาร 4. ความคิดและทักษะเฉพาะทางอื่นๆ 5. บริการทรัพยากรบุคคล (HR)

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITBS

โรงเรียนธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ITBS

ITBSเปิดอบรมหลักสูตรโลจิสติกส์ระยะสั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ต้องการความรู้ในเชิงปฏิบัติและนำไปใช้ได้จริง และประกอบกับผู้ประกอบการมีความต้องการบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ

Biz In Thai

Biz In Thai

บริการของเรา --- ด้านการบริหารงานด้วยระบบลีน (Lean system) --- ด้านการบริหารความเสี่ยง (risk management ) --- ด้านการพัฒนาความคิด (thinking System) --- ด้านความสามัคคีหมู่คณะ (team building)

สถาบันฝึกอบรม เพอร์เฟคเทรนนิ่ง

สถาบันฝึกอบรม เพอร์เฟคเทรนนิ่ง

เราเป็นสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ใช้ “การฝึกอบรม” เป็นเครื่องมือหลัก ยึดถือมาตรฐานและระบบประสิทธิภาพในกาiทำงาน ไม่มีข้อจำกัดทางความคิด สามารถออกแบบหลักสูตรได้ทุกความต้องการของลูกค้า

Human Solution Asia

Human Solution Asia

บจก.ฮิวแมน โซลูชั่น เอเชีย มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาศักยภาพ ปรับเปลี่ยนทัศนคติ สร้างแรงจูงใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาด การค้าระหว่างประเทศและโลจิสติกส์

J. Vision Business (เจ.วิชั่น บิสซิเนซ)

J. Vision Business (เจ.วิชั่น บิสซิเนซ)

เป็นสถาบันที่ให้บริการด้านการฝึกอบรมด้านการบริหาร การจัดการ การตลาดและการขาย และการบริหารและพัฒนาบุคลากร ตลอดจนงานที่ปรึกษาด้าน HR และจัดท่องเที่ยวประจำปีแก่พนักงาาน

เอเทคเทรนนิ่งเซ็นเตอร์จำกัด

เอเทคเทรนนิ่งเซ็นเตอร์จำกัด

มีความสามารถและเชี่ยวชาญการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับศักยภาพของบุคลากรโดยทำงานกับการพลิกมุมมองของผู้เข้าอบรม (Mindset Training) โดยใช้ศาสตร์ของ NLP ( Neuro Linguistic Programming )