SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

List/Grid รายชื่อ สถาบัน ฝึก อบรม ด้าน การบริหารการจัดการ

Professional Training and Consultancy

Professional Training and Consultancy

ให้บริการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อความเป็นมืออาชีพ โดดเด่นด้วยการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และบริการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบงาน HR ด้วยวิทยากร/ที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จริง

TRIS ACADEMY OF MANAGEMENT

TRIS ACADEMY OF MANAGEMENT

สถาบันวิทยาการจัดการ (TRIS Academy of Management) ให้บริการด้านวิชาการ ทั้งในรูปแบบของการเป็นที่ปรึกษาให้องค์ความรู้ และการจัดฝึกอบรม สัมมนา ในองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับหน่วยงานทั้งภาคเอกชน ราชการ

+++++

+++++

++++++++

AIM Training Co., Ltd.

AIM Training Co., Ltd.

บริษัท เอม เทรนนิ่ง จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือองค์กรธุรกิจ สมาคมและตัวแทนต่างๆ ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานขององค์กร รวมถึงการพัฒนาศัยภาพส่วนบุคคล

สถาบันฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ

สถาบันฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ

สถาบันฝึกอบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศสังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ให้บริการด้านจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกึ่งที่ปรึกษาโดยเน้นการออกแบบหรือดีไซน์หลัดสูตรเฉพาะในองค์กร (Tailored –made)โดยหลัดสูตรการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร มีมากกว่า 50 หลักสูตรซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานประกอบการเดียวกันมีวัฒนธรรมองค์กรเดียวกันจะเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการรับการถ่ายทอดจากวิทยากรการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามความ ต้องการ และสภาพปัญหาที่แท้จริงขององค์กร และยังเสริมสร้างบุคลากรในทุกระดับให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านความรู้และทักษะการทำงาน นอกจากนี้สถาบันยังให้บริการที่ปรึกษา(Consulting) ด้านการจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM/HRD) ในองค์กร ด้านบริหารธุรกิจ เช่น กลยุทธ์ทางตลาดและการขาย การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนายุทธศาสตร์องค์กร เป็นต้น โดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติและผู้มีประสบการณ์โดยตรงมากกว่า 15 ปี ที่สำคัญเน้นการออกแบบ (Design) ที่มีการผสมผสานระหว่างมาตรฐานสากลและปรัชญา แนวคิด วัฒนธรรมแบบไทย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการปรับเปลี่ยนและเป็นรากฐานที่ดีสู่การพัฒนาองค์กร (Organizational Development) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ต่อไป

สถาวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)

สถาวิทยาการ สวทช. (NSTDA Academy)

วิสัยทัศน์ (Vision) “มุ่งยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคการผลิตและบริการไทยให้เป็นมืออาชีพ”

บริษัท อินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค จำกัด Innovative network Co., Ltd.

บริษัท อินโนเวทีฟ เนตเวิร์ค จำกัด Innovative network Co., Ltd.

ฝึกอบรม สัมมนา หลักสูตร ด้าน การบริหาร จัดการ นวัตกรรม การวางแผนกลยุทธ์ งานบุคคล ด้านคุณภาพ และ การบริการ โดย วิทยากร ชั้นนำ นอกจากนี้ ยังมีบริการ ด้าน งานวิจัย การเขียนโปรแกรม และรับทำ สื่่อการสอน

บริษัท สมาร์ท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท สมาร์ท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

บริการอบรมสัมมนา และเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรภาครัฐและเอกชน

สมาคมสโมสรนักลงทุน

สมาคมสโมสรนักลงทุน

ให้บริการฝึกอบรมและสัมมนาอย่างมืออาชีพ ครบวงจร

Shining Consult Co., Ltd.

Shining Consult Co., Ltd.

บริษัท ไชนิ่ง คอนซัลท์ จำกัด