SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus

List/Grid รายชื่อ สถาบัน ฝึก อบรม ด้าน การบริหารการจัดการ

People Synergy Learning Center

People Synergy Learning Center

People Synergy Learning & Consulting เริ่มดำเนินกิจการในปี 2552 ปีที่สภาวการทางเศรษฐกิจของไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจาก Hamburger Crisis จากประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักของเราอย่าง "สหรัฐอเมริกา" สำหรับ P

สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเซิร์ฟ

สถาบันฝึกอบรมเทรนนิ่งเซิร์ฟ

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม (RDiPT)

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม(RDiPT)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการศึกษา วิจัย พัฒนา เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ในด้านเทคโนโลยีการผลิตทาง

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดให้บริการแก่องค์กร หน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของหน่วยงาน นอกเหนือจากการจัดอบรมแบบเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป(Publi