SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus
ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

หลักการบริหารการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Operations Management)

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 (09:00 - 16:00 น.)

"Operations Management ไม่ใช่เพียงแค่การบริหารการผลิตหรือการบริหารโรงงาน แต่หมายรวมถึงการบริหาร Operations ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารองค์กรเพื่อให้ สามารถสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า สร้างความสำเร็จให้กับองค์กร และแบ่งปันคุณค่าขององค์กรให้กับสังคม"     เพิ่มเติม »

Creativity Center Co.,Ltd. ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์

" คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจสำหรับผู้นำ " (The Power of Perception)

17-18 ตุลาคม 2560

“ คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจสำหรับผู้นำ ” (The Power of Perception) ฝึกอบรมให้คนมีหลักและกลยุทธ์ในการคิดและตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิสูจน์มาแล้วทั่งโลกว่าใช้เป็นหลักในการคิดและตัดสินใจอย่างได้ผลดี ทั้งในเรื่องการทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน     เพิ่มเติม »