SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus
Creativity Center Co.,Ltd. ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์

" การคิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร " [ Cresitive (creative + positive) Thinking ]

17-18 พฤษภาคม 2561

“ การคิดบวกสร้างสุขในงาน เพิ่มความสำเร็จให้องค์กร (Cresitive (creative+positive) Thinking) ” จะช่วยผู้บริหารและบุคลากรเพิ่มความสำเร็จให้กับงานและบริษัทได้มากยิ่งขึ้น และช่วยลดอุปสรรคในการทำงานให้สำเร็จได้     เพิ่มเติม »

บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด

อบรม การใช้งานรถยก (โฟล์คลิฟท์) อย่างปลอดภัย (Forklift)

21 พ.ค. 61

อบรม การใช้งานรถยก (โฟล์คลิฟท์) อย่างปลอดภัย (Forklift)     เพิ่มเติม »

ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

เทคนิคการวางแผนคนวางแผนงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมายและผลงาน(People Management & Working Plan for Manager)

วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม 2561 (09:00 - 16:00 น.)

เรียนรู้การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทีมงาน ตลอดจนสามารถวางแผนคนและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่หลักการบริหารตนเอง การสร้างแรงจูงใจ การค้นหาและพัฒนาทีมงาน รวมไปถึงหลักการบริหารงาน การบริหารองค์กร     เพิ่มเติม »