SBDC creativity center อบรมดับเพลิง
Professional Training and Consultancy Company Limited PLC OCCC-Grow Asia Ltd. Managerial Excellence Step Plus
ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

หลักสูตรฝึกอบรม : กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด 360 องศา (360 Degree Marketing Communication)

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 (09:00 - 16:00 น.)

ท่านจะได้เรียนรู้ ทบทวนและทำความเข้าใจการสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์ ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดแบบ 360 องศา ตลอดจนกระบวนการวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบ 360 องศา รวมถึงการทำความรู้จักเครื่องมือและเทคนิคการสื่อสารการตลาด     เพิ่มเติม »

บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด - HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.

Professional Call Center

4 กุมภาพันธ์ 2557 09.00 – 16.00 น.

     เพิ่มเติม »

บริษัท เทรนเนอร์ อิน ไทย จำกัด

อบรม การใช้งานรถยก (โฟล์คลิฟท์) อย่างปลอดภัย (Forklift)

วันที่ 12 ต.ค. 58

อบรม การใช้งานรถยก (โฟล์คลิฟท์) อย่างปลอดภัย (Forklift)     เพิ่มเติม »

Learning.OCCC.Asia

การตรวจวัดและประเมินผลการใช้พลังงาน

วันอังคาร ที 24 พฤศจิกายน 2558

ผู้ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการตรวจวัดและประเมินการใช้พลังงานไปประยุกต์ใช้ในการหาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในหน่วยงานของตนเป็นผลทำให้ลดต้นทุนการผลิตที่มีศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มกำไรให้แก่เจ้าของกิจการ อันนำไปสู่การอนุรักษ์พลังงานของประเทศ     เพิ่มเติม »

 
 
 

inhouse training
© 2011 Trainer in Thai. All rights reserved.