SBDC Managerial Excellence stepplus
อบรมดับเพลิง Step Plus stepplus
ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ

การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

"ออกแบบ Process Mapping กลไกที่ช่วยสร้างกระบวนการทำงาน สู่ผลลัพธ์ที่ทรงประสิทธิภาพ"     เพิ่มเติม »